Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Η ύπαρξη ασφαλιστηρίων συμβολαίων Αστικής Ευθύνης για κάθε επιχείρηση αλλά και για κάθε επαγγελματία, θεωρείται αναγκαία για τις περιπτώσεις που θα θεωρηθεί υπεύθυνος και θα υποχρεωθεί να πληρώσει απαιτήσεις τρίτων, απόρροια λαθών και παραλείψεων του. Σύμφωνα με το νόμο, υφίσταται ευθύνη του επιχειρηματία έναντι τρίτων, καθώς και έναντι των εργαζομένων του, για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές αυτών που προκαλούνται από την άσκηση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα να επιδικάζονται μεγάλα ποσά αποζημιώσεων εις βάρος της επιχείρησης ή του επιχειρηματία σε περίπτωση καταλογισμού ευθύνης.

Ενδεικτικές κατηγορίες προϊόντων αστικής ευθύνης:

  • Γενική αστική ευθύνη ( επαγγελματικών χώρων )
  • Επαγγελματική αστική ευθύνη ( Ιατρού, Δικηγόρου, Συμβολαιογράφου )
  • Ευθύνη προϊόντος ( κατασκευαστή, παραγωγού, εισαγωγέα )

Επικοινωνία

Οτιδήποτε χρειαστείτε είμαστε στην διάθεσή σας.

TOP